Müze Yönergesi

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EDİRNE KENT BELLEGİ MÜZESİ YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1:

Bu yönergenin amacı, Edirne Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan “Edirne Kent Belleği Müzesi”nin yaşatılması, işletilmesi ve Müze‟nin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam Madde 2:

Bu yönerge, Edirne Belediye Başkanlığı bünyesinde “Edirne Kent Belleği Müzesi”nin belirlenen amaçlara göre işletilmesi ve geliştirilmesi ile yönetim organlarına, yönetim organlarının görev ve sorumluluklarına ilişkin hususları kapsar.

 

Dayanak Madde 3:

(1) 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun, 14/a, 14/b ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 24 ve 26 ncı maddeleri ile Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 22.01.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18289) uyarınca hazırlanmıştır.

 

 

Tanımlar Madde 4 –

Bu yönerge’de geçen;

Başkan : Edirne Belediye Başkanını,

Başkanlık : Edirne Belediye Başkanlığını,

Danışma Kurulu : Edirne Belediye Başkanlığı Edirne Kent Belleği Müzesi’nin Danışma Kurulunu,

ç) Müze : Edirne Belediye Başkanlığı Edirne Kent Belleği Edirne Kent Belleği Müzesi”ni

Yönetim Kurulu : Edirne Belediye Başkanlığı Edirne Kent Belleği Müzesi Yönetim Kurulunu,ifade eder.

 

 

 

Kuruluş Madde 5:

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluşu, Amacı ve İşletilmesi

(1) Müze, taşınır kültür ve tabiat varlıklarının halkın kültür ve hayat tarzı ve kent tarihi ile ilgili belge, süje, temsili tema ve nesnelerin korunmasını, bunlarla ilgili bilimsel araştırma ve inceleme yapılmasını, saklanmasını ve sergilenmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur.

 

 

Kuruluş Bağlantısı Madde 6:

(1) Müze yeri, kuruluş bağlantıları ve diğer işlemleri Başkanlık tarafından tespit edilir.

 

Müzenin Kuruluş Amacı Madde 7 –

Müzenin kuruluş amacı, Edirne’yi tarihi gelişimi içinde araştırmak ve/veya araştırma sonucu elde edilen; araç, gereç, doküman ve başka eserleri toplamak, arşivlemek, basılı ve dijital kent belleği oluşturmak, Edirne’nin tarihi süreci ile taşınır kültür ve tabiat varlıklarının, halkın hayat tarzını, kültürünü temsil eden araç ve gereçler dahil, bilim, kültür, din, mihaniki ve plastik sanatlarla ilgili, belge değeri bakımından korunması gerekli insan yapısı taşınırların, temaların, etnografik eser olarak korunmasını, bakımını, onarımını sağlayarak müzede sergilenmesini sağlamak ve gelecek nesillere tanıtmak amacıyla sergilemek ve benimsetmektir.

 

Müzenin İşletilmesi Madde 8:

Müze”nin işletilmesi, Yönetim ve Danışma Kurulları, personel ve kadro durumları Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 22.01.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18289) uyarınca Başkanlıkça belirlenir.

.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÖNETİM ORGANLARI, ESASLARI VE GÖREVLERİ

 

Yönetim Organları Madde 9 –

(1) Müze’nin yönetim organları şunlardır;

Müze Koordinatörü,

Yönetim Kurulu,

Danışma Kurulu.

 

Müze Koordinatörü Madde10–

Müze’nin yöneticisi olup Yönetim Kurulu’nun Başkanıdır. Başkan tarafından atanır.

Müze Koordinatörünün Görevleri Madde 11 –

Müze Koordinatörü’nün görevleri şunlardır:

Edirne’nin tarihi, kültürel ve sosyal değerleri bakımından müzelik eser niteliğindeki araç, gereç, doküman ve başka eserlerin kronolojik bir sistem içinde bilimsel olarak teşhir edildiği bölümler oluşturmak; eserleri korumak ve değerlendirmek;

Edirne ile ilgili Müzelik eserlerin bir kısmını bilimsel etütlere de imkân verecek şekilde arşivlemek, düzenlemek ve gerektiğinde dijital ortama aktarmak.

Araştırmalar yapmak, bu araştırmalarda tespit edilen ve Edirne tarihi bakımından eser niteliğinde görülen değerli eşya ve belgeleri toplamak, özel kurum ve kişilerdeki Edirne ile ilgili müzeye konacak nitelikte olan eser ve belgeleri bağış yoluyla veya satın alarak müzeye kazandırmak;

ç) Edirne’yi tanıtmak üzere bilimsel araştırmalar yapmak, bilimsel toplantı, konferans, seminer, sergi ve benzeri faaliyetler düzenlemek;

Edirne’nin gelişmesinde ve yenileşmesinde emeği geçmiş değerli kişileri, (Yönetici, araştırmacı, eğitimci, vb.) Edirne tarihinin seçkin bilim adamlarını tanıtmak;

Edirne ile ilgili fotoğraf, belge ve sanatsal ürünleri ile tanıtmaya yönelik sergiler düzenlemek, bu sergileri başka yerleşim merkezlerinde tekrarlamak veya yeni sergiler açmak,

Edirne ile ilgili geçmişten günümüze yapılmış basılı ve dijital yayınları toplamak, arşivlemek ve Edirne kent belleğinin oluşmasını sağlayarak dijital ortamda kullanıcıların istifadesine sunmak.

Edirne’yi tanıtmak amacıyla dergi, kitap, rehber, broşür, katalog, fotoğraf, albüm hazırlamak ve yayımlamak; film, film şeridi, dia, ses bandı ve benzeri göze ve kulağa hitap eden araçlar hazırlatmak, arşivlemek;

 

Yönetim Kurulu Madde 12 –

Yönetim Kurulu oluşumu aşağıdaki şekliyle oluşur.

Yönetim kurulu başkan tarafından atanır.

Yönetim Kurulu; Müze Koordinatörü ve iki üyeden oluşur.

Koordinatör ve iki üyenin, sanat tarihi, tarih veya sanat tasarımı alanında en az lisans eğitimi almış ve/veya Edirne ile ilgili araştırma yapmış, bilimsel çalışmaları olan ve en az lisans eğitim sahibi olması gerekir,

ç) Yönetim Kurulu başkanı Müze Koordinatörü’dür.

Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Gerektiğinde Müze Koordinatörü tarafından toplantıya çağrılır.

Başkanlık makamına Müze’nin stratejik planını hazırlar,

Danışma kuruluna yapılan çalışmalar ile ilgili rapor hazırlar ve sunar.

Müze’yi Belediye adına temsil eder.

Başkan gerek gördüğünde yönetim kurulunu görevden alır.

 

Yönetim Kurulunun Görevleri Madde 13 –

(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

Müze’nin çalışmalarını düzenlemek ve çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda gerekli kararları almak,

Müze’nin kuruluş amacı ve faaliyet alanı ile ilgili projeler hazırlamak ve başkanlık makamına sunmak.

Müze’nin bütçesini yapmak,

ç) Başkan, Danışma ve Yönetim Kurulunca verilen diğer işleri yapmak.

 

Danışma Kurulu Madde 14 –

Danışma Kurulu’nun oluşumu;

Başkan,

Başkan’ın uygun göreceği veya Danışma kurulunda görev almak isteyen Belediye Başkan Yardımcıları,

Eski Belediye Başkanları,

ç) Mimar, mühendis, tarih, sanat tarihi, sanat tasarımı konularından en az lisans eğitimi almış veya konuya ilgili belediye meclis üyeleri,

Belediye Edirne Kültür ve Sosyal İşler Müdürü,

Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü vb. kurum ve kuruluşların müze müdürleri ile alanında uzman (sanat tarihi, arkeoloji vb.) personel,

Edirne tarihi ile ilgili yayınları bulunan araştırmacı, yazar vb. kişiler,

Başkan tarafından önerilen kamu ve özel kuruluşlar ile sivil toplum temsilcilerinden oluşan 20 kişiden oluşur.

Danışma Kurulunun başkanı Başkan’dır. Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır. Başkan gerek gördüğünde Danışma Kurulu üye sayısını artırır veya azaltır.

 

 

 

 

 

Danışma Kurulunun Görevleri Madde 15 –

(1) Danışma Kurulunun Görevleri Şunlardır;

Müze’nin tüm faaliyet alanları ile ilgili öneriler hazırlamak,

Müze Koordinatörü tarafından önerilen gündemdeki konularla ilgili görüş bildirmek,

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kültür Varlıkları, Temini ve Tescili, Sergileme, Çalışma Gün ve Saatleri, Koleksiyonculuk, Geçici Sergilenmesi, Yurt dışına eser gönderme, Değerlendirilme Kıymet Takdir Komisyonu

 

Kültür Varlığı Kaynakları Madde 16:

(1) Müze için kültür varlığı kaynakları şunlardır:

Yerli ve yabancı her türlü gerçek ve tüzel kişilerin ellerinde bulundurdukları Edirne’nin kültür varlıkları,

Kolluk kuvvetlerince herhangi bir şekilde ele geçirilen veya mahkemelerce müsadere edilen Edirne Tarihi ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığınca devrine izin verilen kültür varlıkları,

Şartlı ve şartsız bağışlar ve satın alınan malzemeler, eserler, objeler ile sipariş suretiyle sağlanan Edirne ile ilgili her çeşit mal ve malzemeler.

 

Kültür Varlığı Temini Madde 17:

(1) Müze kültür varlığı ile ilgili teminini;

13’ncü maddenin b ve c bentlerinde belirtilen kaynaklardan Müze yönetim kurulunca inceleme ve değerlendirme yapıldıktan sonra, gerekli görülüp usulüne uygun olarak müzeye devredilmek suretiyle,

Gerçek ve tüzel kişilerden şartlı veya şartsız bağış ve hediye ile satın alma, sipariş suretiyle kültür varlığı temin edilir.

 

Tescil Madde 18:

Etnografik nitelikteki eşya, belge ve sanat eserlerinin korunması gerekli taşınır kültür varlıklarından müzeye alınanlar müze envanter defterine veya uluslararası standartlara göre hazırlanmış program aracılığı ile elektronik ortamda kaydedilir.

 

Sergileme ve kültürel faaliyetler Madde 19:

Müze sergi salonunda;

Genel sergileme faaliyetlerinin yanı sıra, özellik taşıyan malzemelerin sergilenmesi,

Kişisel çalışmalar,

Kurum koleksiyonları ve özel koleksiyonlardan oluşan sergiler açabilir.

Konularıyla ilgili olarak panel, seminerler, konferanslar vb. kültürel faaliyetler düzenleyebilir.

 

Çalışma Gün ve Saatleri Madde 20:

Müze’nin çalışma saatleri aşağıda belirtilen usus ve esaslara göre yürütülür.

Müze, haftanın tüm günleri, dini ve ulusal bayramlarda açıktır.

Müze bakım, onarım ve tadilat işleri süresince ziyarete kapalıdır.

Çalışma saatleri Müze Koordinatörü’nün teklifi, başkanın onayı ile belirlenir.

Çalışma saatleri ve günleri ile ilgili uygulamalar başkan tarafından aynı usul ile değiştirilebilir.

 

Koleksiyonculuk Madde 21:

(1) Kültür varlığı koleksiyonu yapılması 15 Mart 1984 tarihli ve 18342 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabidir.

 

Kültür Varlığı’nın Geçici Sergilenmesi Madde 22:

Resmi ve sivil müzelere sergilenmek üzere geçici olarak malzeme verilmesi Başkan’ın iznine tabidir.

 

Yurt Dışına Eser Gönderme Madde 23:

(1) Müze’den sergi amacıyla yurt dışına eser gönderilmesi 16 Şubat 1984 tarih ve 18314 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yurt Dışına Çıkarılması ve Yurda Sokulması Hakkında Yönetmelik” Hükümlerine tabidir.

 

Değerlendirilme Kıymet Takdir Komisyonu Madde 24:

Müzede, sergilenecek eserler, eşyalar ve malzemelerin alınıp alınmayacağını, alınması öngörülüyorsa bedelinin takdirini yapmak üzere, Başkanının onayı ile müze yönetim kurulunun da (üç kişi) dahil olduğu, 5 (beş) kişilik bir komisyon oluşturulur. Müze yönetim kurulu dışındaki iki kişi uzmanlardan oluşur.

Komisyonda görev alacak 2 uzman belediye bünyesinde yer almıyorsa, il merkezinde faaliyette bulunan müzelerde görevli veya emekli uzman kişilerden oluşur. Komisyonun başkanı müze koordinatörü’dür.

Komisyon kararıyla müzeye kazandırılacak eserler, belgeler ve eşyalar, Belediye tarafından ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak satın alınır.

Komisyona bağış amacıyla sunulan ve müze için gerekli görülen eser, belge ve eşyaların şartlı bağış olarak verilmesi halinde, Belediye Encümeni yetkili kılınmıştır.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Gelirler ve Gelir Kaynaklarının Kullanılması

 

Müze Gelirleri Madde 25:

(1) Müze’nin gelirleri:

Belediye bütçesinden ayrılan pay,

Müze’ye gerçek ve tüzel kişilerce yapılan bağışlar,

Müzedeki eserlerin fotoğraf, film, kartpostal, kaset, hediyelik, turistik eşya ve benzerlerinin satışından sağlanan gelirler,

ç) Müzelerin gezilmesinden ücret alınması halinde, Belediye Meclisince belirlenecek giriş ücretleri,

Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlendiği salonların tahsis gelirleri oluşturur.

 

Gelir Kaynaklarının Kullanılması Madde 26:

(1) Müze’nin gelirleri müzelerin yenilenme, geliştirilme, satın alma ve sipariş işleri, müze düzenleme işleri ile 5 inci maddede belirtilen hizmetlerin yürütülmesi için sarf olunur.

 

ALTINCI BÖLÜM

Müze Kültür Varlıkları ve Dokümanlarından Yararlanma

 

Müze Kültür Varlıkları ve Dokümanlarından Yararlanma Madde 27:

Müze’deki kültür varlıkları ve dokümanlarından fotoğraf, film, video, mikrofilm, resmi, mulaj, stampaj, taklit ve reprodüksiyon almak veya yapmak sureti ile yararlanmak Başkanın yazılı iznine tabidir.

Gerçek ve tüzel kişiler profesyonel ve ticari amaçlarla bu faaliyetlerden müze yönetmeliği ve yönergesine aykırı olmamak kaydı ile yararlanabilmek için izin almak ve ücret ödemek zorundadırlar. Ücretler Belediye Meclisince belirlenir.

Amatör ve profesyonel maksatla yapılan bu çalışmalardan, ilim adamlarından, devlete bağlı resmi kurumlardan Belediye ve müzeyi olumlu şekilde tanıtmak amacıyla çekilen film ve fotoğraflardan ücret alınmaz.

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler, Yönerge’de Hüküm Bulunmayan Haller,

Yürürlük ve Yürütme

 

Yönerge’de Hüküm Bulunmayan Haller Madde 28–

(1) Bu Yönerge’de hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Belediye Meclisinin kararları uygulanır.

 

Yürürlük Madde 29:

(1) Bu yönerge Belediye Meclisinin onayını müteakip yürürlüğe girer.

 

Yürütme Madde 30:

(1) Bu Yönerge hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Edirne Kent Müzesi. Tel : +90 284 2147379 bilgi@edirnekentmuzesi.com
© 2015 Her hakkı saklıdır. İzinsiz hiç bir şekilde içerik kullanılamaz.
1.088 sn.