Proje Hakkında

TARİHİ DEĞERLERİYLE YAŞAYAN VE YAŞATILAN EDİRNE

 “Edirne Kent Müzesi” Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2003 yılında 1. Derece Sivil Mimarlık Örneği olarak tescillenen Hafız Ağa Konağı, Edirne Merkez İlçe, Babademirtaş Mahallesi’nde, Selimiye Camii’nin kuzeybatısında yer almaktadır.

XIX. yy. sonlarında inşa edilen Hafız Ağa Konağı Edirne’nin tarihsel ve kültürel yaşamında özel bir yere sahiptir. Konağın ilk sahibi Hafız Ağa, dönemin siyasi olayları içinde yer almış bir kişidir. Osmanlının son döneminde siyasi gelişmelere de tanık olan Hafız Ağa Konağı İttihat ve Terakki cemiyetinin gizli toplantılarına ev sahipliği yapmıştır. Hafız Ağa’dan sonra konağın mülkü oğlu Bekir Kovankaya’ya; 1940 yılında, onun çocukları Mehmet ve Fatma Derviş’e, 1967’de de Fatma Naciye Kovankaya’ya geçmiştir. Varislerince 1989 yılında Abdurrahman Akgün’e satılan konak, atıl durumda iken 2000 yılının Kasım ayında Edirne Valiliği ve T.B.M.M. Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı’nın ödeneğiyle satın alınmıştır. ÇEKÜL Vakfı tarafından hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanmasının ardından, Edirne Valiliği tarafından 2002 yılında konağın restorasyonuna başlanmış, tüm mimari öğeleri aslına uygun olmak üzere, büyük bir titizlikle 14 ayda restorasyon tamamlanmıştır. 2010 yılında Edirne Belediye Başkanlığı’na tahsis edilen konak, 2010-2015 yılları arasında Edirne Belediyesi UNESCO Dünya Mirası Edirne Selimiye Camii Külliyesi Alan Yönetimi Birimi, Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu ile Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Birimi hizmet binası olarak kullanılmıştır. 2015 yılında Edirne Belediyesi ile Edirne İl Özel İdaresi arasında yapılan protokol neticesinde trampa usulüyle Edirne İl Özel İdaresi’ne ait olan Hafız Ağa Konağı’nın mülkiyeti Edirne Belediyesi’ne geçmiştir.

Edirne Belediyesi olarak, Edirne’nin tarihi gelişimini araştırmak ve araştırma sonucu elde edilen; araç, gereç, doküman ve başka eserleri toplamak, arşivlemek, basılı ve dijital kent belleği oluşturmak, Edirne’nin tarihi süreci ile taşınır kültür ve tabiat varlıklarının, halkın hayat tarzını, kültürünü temsil eden araç ve gereçler dâhil, bilim, kültür, din, mihaniki ve plastik sanatlarla ilgili, belge değeri bakımından korunması gerekli insan yapısı taşınırların, temaların etnografik eser olarak korunmasını, bakımını, onarımını sağlayarak gelecek nesillere aktarmak üzere sergilemek ve benimsetmek amacı doğrultusunda “Edirne Kent Müzesi” kurulmasına ve Hafız Ağa Konağı’nın bu işlevle kullanılmasına karar verilmiştir. “Edirne Kent Belleği Müzesi”nin yaşatılması, işletilmesi ve müzenin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla T.C. Edirne Belediye Başkanlığı Edirne Kent Belleği Müzesi’nin yönergesi hazırlanmıştır. Edirne Belediye Meclisi’nin 3 Eylül 2014 tarihli toplantısında, belediye meclis üyeleri “Edirne Kent Belleği Müzesi”nin kuruluşunu ve yönergesini oy birliğiyle kabul etmiştir. Kuruluşu ile ilgili yasal formalitesi gerçekleşen müzenin, çağdaş müze teknolojileri desteğiyle tasarım ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde bir proje hazırlanmış, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Sayın Prof. Dr. Metin Sözen’in başkanlığında “Tarihi Kentler Birliği” ve “ÇEKÜL Vakfı” üyelerinden oluşan Edirne Kent Belleği Müzesi Komisyonu’na 11 Şubat 2014 tarihinde sunulmuştur. Sunulan proje komisyon üyelerinin önerileri ile son haline getirilmiştir. Hafız Ağa Konağı’na “Edirne Kent Belleği Müzesi” işlevi kazandırılmasına yönelik öncelikle bakım onarım izni hakkında Edirne Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu aracılığıyla Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na görüş sorulmuş, bakım onarım izni alınmıştır. Proje ile Edirne’de bulunmayan bir kent müzesinin oluşturulması; Edirne’nin turizm altyapısının güçlendirilmesi; Edirne’nin geçmişinden gelen ve özünde bulunan tarihi zenginliğin, kültürel değerlerin, gelenek, görenek ve mirasın korunarak gelecek nesillere ve tüm toplumlara aktarılması; tarihi ve kültürel mirasın turizm alanında görünür ve tanınır hale getirilmesi, kentin cazibe merkezi haline dönüştürülmesi; Edirne Kent Müzesi olarak işlev kazandırılacak Hafız Ağa Konağı’nın onarımı, yeniden tasarlanması, korunması ile şehrin turizm ve tanıtımına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Edirne Kent Müzesi Projesi için Edirne Belediye Başkanlığı tarafından “Tarihi Değerleriyle Yaşayan ve Yaşatılan Edirne” ismiyle Trakya Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına başvuru yapılmış, maddi destek almaya hak kazanılmış, 31 Ağustos 2015 tarihinde Trakya Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalanmıştır. Projenin toplam maliyeti 1.355.110,16 TL olarak belirlenmiş olup, toplam maliyetin %55,35’lik kısmı (750.000,00 TL) Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, %44,65’lik kısmı (605.110,16 TL) ise Edirne Belediyesi’nin bütçesinden karşılanmaktadır. Edirne Kent Müzesi’nin yönergesi doğrultusunda, Edirne Belediye Encümeni’nin vereceği karara göre cüzi bir miktar müze giriş ücreti belirlenecek, müze her gün belirli saatlerde ziyaretçilere açık olacaktır. Müzenin proje sonrasında işletilmesi için gerekli olan bakımlar, teknik ihtiyaçlar, yeni koleksiyonların oluşturulması, genel giderler, işletme giderleri ve personel ihtiyacı Edirne Belediyesi bütçesinden karşılanacaktır.

Hafız Ağa Konağı, Edirne Kent Belleği Müzesi’ne dönüştürülürken, tarih öncesinden günümüze Trak, Roma, Bizans dönemlerini yaşamış, Osmanlı Devleti’ne 92 yıl başkentlik yapmış olan Edirne’nin yaşadığı tarihi serüveni canlandıran, geçmişin kültürel birikimini bugünle buluşturan, Edirnelinin kentle ilişki kurmasını, kentine bağlanmasını teşvik eden, aidiyet duygusu ve kent bilincini yükselten, geleneklerden ve ortak tarihten gelen zaman ve mekân duygusunu geliştiren bir müze olarak ortaya çıkarılacaktır. Müzenin bodrum katında, danışma, coğrafi yapı, geçici sergi ve etkinlik alanı yer alacaktır. Müzenin zemin katında tarih şeridi, Osmanlı dönemi, avcılık, felaketler, Selimiye Camii, işgaller ve kurtuluş bölümlerine yer verilecektir. Müzenin birinci katı olarak geçen üst katında göç, demografik yapı, ekonomi, sağlık, eğitim, spor, basın, yönetim, gelenek görenek, sanat ve sözlü tarih ile halk kültürü bölümleri yer alacaktır. Müzede 400’ün üzerinde eser, broşür, sesli rehberin yanı sıra dokunmatik ekranlar, uzaktan algılamalı tanıtım görselleri ve yenilikçi teknolojiler kullanılarak, Edirne’nin geçmişinden gelen ve özünde bulunan tarihi zenginliğinin, kültürel değerlerinin, gelenek, görenek ve mirasının korunarak gelecek nesillere ve tüm toplumlara aktarılması ve müze hakkında basılı tanıtım materyalleri hazırlanıp, yerli-yabancı seyahat acentaları ile paylaşılarak tur programlarına dahil etmeleri sağlanacak; sosyal medya hesapları açılmasının yanı sıra müzeye ait www.edirnekentmuzesi.com isimli web sitesi (Türkçe ve İngilizce) oluşturularak da interaktif erişim imkanı yaratılmış olacaktır. Tarihi Kent Merkezi içinde, ulaşılabilir konumu ile şehrin sosyal, kültürel ve turistik hayatına güç katacak olan müze; doğurgan müze niteliği taşıyarak her bir birimi baz alınarak yeni müzelerin kurulmasına ön ayak olacak; şehirdeki müzecilik sektörünün ve buna bağlı olarak eğitim, sanat, araştırma, ticaret, turizm gibi sektörlerin canlanmasına katkıda bulunacak; ayrıca yazılı kültür öğelerinin (kitap, kitapçık, broşür, bildiri, fotoğraf, gazete vb.) sayısallaştırarak müzenin web sitesi üzerinden paylaşılması ile önemli bir arşiv, bilgi merkezi ve kaynak görevini üstlenecektir. Turizm açısından şehrin sivil mimarisi ve tarihi kültürel mirası daha nitelikli bir sunum ve tanıtım imkânına kavuşturulacak, turizm potansiyelinin gelişmesine ve marka kent kimliğinin oluşturtularak güçlendirilmesine katkıda bulunulacak ve şehirde bulunan bütün aktörlerin bundan etkilenerek kendi tasarruflarında olan benzeri varlıkları bu doğrultuda değerlendirmelerine örnek olunacaktır. Böylece pek çok tarihi binanın ve materyalin bulunduğu Edirne’de, bunların restorasyon, bakım onarım ve kullanım alanları konusunda yeni girişimlerde bulunulacaktır.

Bölgede bulunan ticari işletmeler de şehrin potansiyelinin ve kendilerine yaratacağı katma değerin daha fazla farkına varacak ve yüksek kaliteli hizmet anlayışları geliştireceklerdir.  

Edirne Kent Müzesi, maddi kültür öğelerini toplayan ve izleyiciye gösteren müzelerden farklı olarak; soyut tarihi somut ifadelere dönüştüren ve halkı izleyici olmaktan, müze kullanıcısı olmaya yönlendiren çağdaş bir deneyim olacaktır. Projeye yönelik olarak, Hafız Ağa Konağı’nın elektrik tesisatı güçlendirilmiş, bakım onarım işleri büyük ölçüde tamamlanmış olup, proje uygulama tasarım çalışmaları, objelerin ve gerekli iç dizayn mobilyalarının temin edilmesi çalışmaları devam etmektedir.

Edirne Kent Müzesi’nin “Özel Müze Statüsü”nü kazanabilmesi için Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne 12.05.2016 tarihinde yazı yazılmıştır. Projenin duyurulması ve tanıtımı amaçlı olarak, Edirne Belediyesi resmi web sayfasında haberler yayınlanmış; basın bildirileri hazırlanarak, yerel ve ulusal basınla paylaşılmıştır.

T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Edirne Kent Müzesi. Tel : +90 284 2147379 bilgi@edirnekentmuzesi.com
© 2015 Her hakkı saklıdır. İzinsiz hiç bir şekilde içerik kullanılamaz.
1.069 sn.